Sự kiện đáng nhớ

Sự kiện đáng nhớ

Ngày thành lập trung tâm Anh ngữ IRIS: 9/9/2014

Ngày nhận giấy CNKD: 23/03/2015

Ngày thành lập cơ sở 2: 5/11/2015

Ngày thành lập cơ sở 3: 26/7/2016

Ngày thành lập cơ sở 4: 16/03/2017